Rekultywacja czy remediacja – co wybrać?

Pierwszym krokiem do rozwiązania dylematu „rekultywacja czy remediacja” jest zrozumienie, czym są te dwa procesy. Zostawmy jasno i zdecydowanie: rekultywacja i remediacja to dwa elementy tego samego systemu, mające na celu naprawę szkód spowodowanych działalnością człowieka. Co zatem wybrać?

Rekultywacja jest to proces, który ma na celu przywrócenie funkcji użytkowych lub przyrodniczych do terenów zniszczonych przez działalność człowieka. W jego ramach, możemy mieć do czynienia z szeregiem działań, takich jak zalesianie obszarów po wykarczowaniu, zalewanie lub zasypywanie terenów po eksploatacji górniczej. Rekultywacja ma na celu poprawę jakości środowiska naturalnego, ograniczenie degradacji gleby, zwiększenie lesistości, bioróżnorodności, czy też retencji wodnej

Remediacja jest szczególnym rodzajem działań naprawczych w ramach rekultywacji, koncentrującym się na zanieczyszczeniach wód, gleby i gruntu. Działania remediacyjne mają na celu redukcję lub całkowite usunięcie zanieczyszczeń, które zostały wprowadzone do środowiska przez człowieka, w taki sposób, aby teren przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi, roślin i zwierząt.

Różne metody remediacji

Kiedy mówimy o remediacji, ważne jest zrozumienie różnych metod, które mogą być stosowane w zależności od specyficznej sytuacji zanieczyszczenia i charakterystyki terenu.

Remediacja in-situ

In-situ to procesy prowadzone bezpośrednio na miejscu, gdzie wystąpiło zanieczyszczenie. Ta metoda nie wymaga przemieszczania zanieczyszczonej gleby czy gruntu.

Przykładowo, specyficzne substancje (tzw. iniekty) są wprowadzane do gleby, aby rozkładać lub stabilizować zanieczyszczenia. Wariantem tej metody jest bioremediacja, w której zanieczyszczenia są biologicznie rozkładane do związków prostych i nieszkodliwych dla środowiska.

Alternatywą jest solidyfikacja, która ma na celu związanie zanieczyszczeń z gruntem, tworząc coś na kształt szczelnej bryły, uniemożliwiające migrację substancji toksycznych.

Remediacja on-site

Metoda on-site zakłada przeprowadzenie remediacji na terenie zanieczyszczenia, ale z uwzględnieniem przemieszczania zanieczyszczonego materiału w ramach obszaru prac. Piroliza to jedna z metod on-site, która polega na termicznym rozkładzie zanieczyszczeń. Innym przykładem jest metoda „pump&treat”, która polega na wypompowaniu zanieczyszczonej wody na powierzchnię i jej oczyszczaniu.

Remediacja ex-situ

Remediacja ex-situ to metoda, w której zanieczyszczony materiał jest wydobywany i transportowany poza teren zanieczyszczenia. Następnie odpady są odpowiednio unieszkodliwiane, często w specjalnych instalacjach utylizacyjnych.

Czego wymaga remediacja?

Remediacja, mimo swojego ograniczonego zakresu, wymaga przeprowadzenia szeregu procesów i analiz przed rozpoczęciem działań remediacyjnych. Jeżeli zanieczyszczenie terenu jest znane lub istnieją przesłanki sugerujące możliwość jego zanieczyszczenia w przeszłości, należy przeprowadzić:

  1. Badania laboratoryjne prób gruntu i wody.
  2. Szczegółową analizę zanieczyszczeń i ich stężeń.
  3. Analizę warunków glebowych na podstawie odwiertów geologicznych.
  4. Opracować plan remediacji i wybrać najbardziej optymalną metodę.
  5. Złożyć projekt do odpowiednich organów ochrony środowiska i uzyskać decyzję remediacyjną.

Remediacja to proces interdyscyplinarny, wymagający szerokiej wiedzy z zakresu chemii, biologii, inżynierii środowiska i geologii. Ten proces może również obejmować prace terenowe, jak np. wykopy, wiercenia, czy instalacje systemów oczyszczania.

Na etapie post-remediacji ważne jest przeprowadzenie monitoringu terenu w celu potwierdzenia skuteczności procesu remediacji. Monitoring może obejmować regularne badania prób gruntu i wody, aby upewnić się, że poziom zanieczyszczeń pozostaje na akceptowalnym poziomie.

Należy pamiętać, że proces remediacji jest często czasochłonny i może trwać wiele lat, zwłaszcza w przypadku znacznie zanieczyszczonych obszarów. Wszystko zależy od rodzaju i poziomu zanieczyszczeń, właściwości gruntu i wody, a także dostępnych technologii.

Remediacja jest ważnym działaniem w celu ochrony środowiska i zdrowia publicznego. Pomaga w przywracaniu zanieczyszczonych terenów do ich pierwotnej, nieszkodliwej dla środowiska formy, a także umożliwia ich ponowne wykorzystanie, na przykład do celów budowlanych, rolniczych czy rekreacyjnych.

Współczesne technologie, takie jak bioremediacja czy fitoremediacja (użycie roślin do absorbowania lub rozkładania zanieczyszczeń) pozwalają na coraz skuteczniejsze i bardziej zrównoważone metody remediacji. Jednakże wciąż istnieją wyzwania, takie jak koszty, czasochłonność procesów czy potrzeba dalszych badań i rozwoju technologii.

Rozważanie wyboru: remediacja czy rekultywacja?

Wybór między remediacją a rekultywacją zależy od wielu czynników, takich jak rodzaj i skala zanieczyszczenia, cel terenu po oczyszczaniu, dostępne zasoby finansowe, technologiczne i ludzkie, a także wymogi prawne i oczekiwania społeczności.

Jeżeli problem polega na zanieczyszczeniu gleby lub wody substancjami szkodliwymi, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska, remediacja jest najbardziej odpowiednim rozwiązaniem. Proces ten skupia się na usunięciu lub zmniejszeniu zanieczyszczeń, aby teren przestał stwarzać zagrożenie. Remediacja jest więc działaniem bardziej szczegółowym, skupionym na poprawie właściwości chemicznych gleby lub wód.

Z kolei jeżeli zniszczenie terenu jest bardziej rozległe i obejmuje nie tylko zanieczyszczenie chemiczne, ale także degradację struktury gleby, utratę bioróżnorodności, zniszczenie krajobrazu czy zmiany w ekosystemach, wówczas rozważanie rekultywacji może być najodpowiedniejsze.

Rekultywacja ma na celu przywrócenie zarówno wartości użytkowych, jak i przyrodniczych terenu, a jej działania mogą obejmować różne metody, takie jak zalesianie, zasypywanie terenów kopalnianych czy poprawa retencji wodnej.

Rekultywacja, dzięki swojemu szerokiemu zakresowi, może przynieść długotrwałe korzyści dla środowiska i społeczności, takie jak poprawa jakości gleby, zwiększenie bioróżnorodności, poprawa krajobrazu, zwiększenie retencji wodnej czy tworzenie nowych obszarów do użytku publicznego.

Ostateczna decyzja – remediacja czy rekultywacja

Zarówno remediacja, jak i rekultywacja są kluczowymi narzędziami w dążeniu do ochrony i odbudowy zniszczonych terenów. Choć oba te procesy mają na celu przywrócenie terenów zniszczonych przez działalność człowieka, różnią się zakresem działań i metod, które stosują.

Remediacja koncentruje się na oczyszczaniu zanieczyszczeń chemicznych z gleby i wody, podczas gdy rekultywacja ma na celu odbudowę ekosystemów, poprawę struktury gleby, zwiększenie bioróżnorodności i retencji wodnej, a także poprawę krajobrazu.

Wybór między tymi dwoma procesami zależy od specyfiki danej sytuacji, wymagań prawnych i społecznościowych, dostępnych zasobów i celów, jakie chcemy osiągnąć.

Na przykład, jeżeli mamy do czynienia z terenem zanieczyszczonym przez działalność przemysłową, gdzie substancje szkodliwe zagrażają zdrowiu ludzi i środowiska, to remediacja będzie najbardziej odpowiednim rozwiązaniem.

Może obejmować to na przykład bioremediację, czyli wykorzystanie mikroorganizmów do rozkładu zanieczyszczeń, lub fizykochemiczną remediację, gdzie stosuje się różne metody takie jak odparowywanie, adsorpcję czy ekstrakcję.

Natomiast jeśli mamy do czynienia z terenem zniszczonym na skutek działalności górniczej, gdzie struktura gleby jest silnie zaburzona, a ekosystem zniszczony, wtedy rekultywacja może być odpowiednim podejściem.

Może to obejmować na przykład zasypywanie wyrobisk, nanoszenie warstwy żyznej gleby i zalesianie, aby przywrócić naturalne funkcje ekosystemu.

Ostateczny wybór między remediacją a rekultywacją zależy od wielu czynników i powinien być podejmowany po przeprowadzeniu szczegółowych badań terenu i oceny różnych aspektów, takich jak skala zanieczyszczenia, rodzaj zanieczyszczeń, cel terenu po oczyszczaniu, wymogi prawne, oczekiwania społeczności, a także dostępne zasoby finansowe, technologiczne i ludzkie.

Jest też możliwe zastosowanie obu tych procesów w ramach kompleksowego planu zarządzania zanieczyszczonym terenem. Np. remediacja może być przeprowadzona jako pierwszy krok w celu usunięcia najbardziej szkodliwych zanieczyszczeń, a następnie może być przeprowadzona rekultywacja, aby przywrócić ekosystem i poprawić strukturę gleby. Takie podejście pozwala na najbardziej efektywne wykorzystanie zasobów i osiągnięcie najkorzystniejszego efektu dla środowiska i społeczności.

rekultywacja terenu
2023 / sierpień

Czym jest rekultywacja terenu?

2023 / sierpień

Jakie są metody rekultywacji gleby? Która najlepsza?

W razie pytań czy wątpliwości dotyczących usługi rekultywacji, zapraszamy do kontaktu

biuro @rekultywacja.com.pl

Witold Koliński - 600 936 341
Jakub Koliński - 660 438 930

G DE L EKO Jakub Koliński
ul. Elizy Orzeszkowej 14
60-778 Poznań

NIP: 781-171-79-07 REGON 300119418
BDO 000095102