Dlaczego my?

Zajmujemy się kompleksową rekultywacją gruntów na terenie całago kraju: odzysk, odnowa, transport

Rodzaje odpadów dopuszczonych do odzysku:

05 01 03* - Osady z dna zbiorników,

05 01 06* - Zaolejone osady z konserwacji instalacji lub urządzeń,

05 01 09* - Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków zawierające substancje niebezpieczne,

05 01 15* - Zużyte naturalne materiały filtracyjne (np. gliny, iły),

13 05 07* - Zaolejona woda z odwadniania olejów,

13 05 08* - Mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach,

16 10 01* - Uwodnione odpady ciekłe zawierające substancje niebezpieczne,

17 01 06* - Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne,

17 05 03* - Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierające substancje niebezpieczne,

17 05 05* - Urobek z pogłębiania zawierający lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi,

17 05 07* - Tłuczeń torowy (kruszywo) zawierający substancje niebezpieczne,

19 13 07* - Odpady ciekłe i stężone uwodnione odpady ciekłe (np. koncentraty) z oczyszczania wód podziemnych zawierające substancje niebezpieczne,

19 02 05* - Szlamy z fizykochemicznej przeróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne,

19 12 11* - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne.

Transport odpadów:

Oferujemy usługę transportu odpadów stosownie z posiadanymi decyzjami na transport odpadów niebezpiecznych na terenie całego kraju.

W dyspozycji posiadamy 40 zestawów ciągników siodłowych z naczepami.